Darbuotojų įsitraukimo tyrimas

darbuotojų įsitraukimas

Darbuotojai kiekvieną dieną priima sprendimus ir imasi veiksmų, kurie gali turėti įtakos organizacijai. Tai, kaip įmonė elgiasi su darbuotojais ir kaip darbuotojai elgiasi vieni su kitais, gali teigiamai paveikti jų veiksmus arba atvirkščiai – kelti pavojų organizacijos veiklai. Remiantis dešimtmečius trunkančiais darbuotojų įsitraukimo tyrimais, įsitraukę darbuotojai padeda pasiekti geresnių verslo rezultatų. Tačiau vos 13 proc. darbuotojų visame pasaulyje teigia, kad yra įsitraukę, patenkinti savo darbu, motyvuoti ir produktyvūs (angl. thriving at work) („Gallup“, 2023). Kodėl taip yra? Kas lemia darbuotojų įsitraukimą ir kaip jį galima išmatuoti?

„UNLOCK Employee Experience“

Darbuotojų įsitraukimo tyrimas (UNLOCK testas) vertina darbuotojų pasitenkinimą darbu, įgalinimą ir lojalumą, taip pat organizacijos mikroklimatą ir kultūrą. Tai tyrimas, kurį verta atlikti visoms organizacijoms, siekiančioms augimo ir aiškesnio suvokimo apie savo darbuotojus. UNLOCK testą galima pritaikyti šiose srityse: 

 • darbuotojų įsitraukimo vertinimui;
 • siekiant sumažinti darbuotojų kaitą;
 • pokyčių organizacijoje planavimui;
 • įmonės patrauklumo didinimui;
 • pozityvios organizacijos kultūros kūrimui.
Susisiekime

Tyrimo metu matuojami komponentai

Organizacijoje atliktas darbuotojų įsitraukimo tyrimas atskleidžia šiuos rodiklius:

 • darbuotojų pasitenkinimą darbu (pvz., atlygis, darbo prasmė, gaunamos užduotys, vidinė motyvacija, pusiausvyra tarp darbo ir laisvalaikio ir pan.);
 • darbuotojų pasitenkinimą organizacijos siūlomomis socialinėmis naudomis (pvz., įmonės šventės, DU priedai, papildomas sveikatos draudimas ir kt.);
 • darbuotojų įgalinimą organizacijoje (pvz., tobulėjimo ir karjeros galimybės, tiesioginis vadovavimas, tikslų aiškumas, lyderystė organizacijoje, atsakomybės ribų aiškumas, komandinio darbo ir komunikacijos efektyvumas, organizacijos inovatyvumas ir kt.);
 • darbuotojų pasitenkinimą nuotoliniu ir hibridiniu darbu, jo sąlygomis, komunikacija ir efektyvumu;
 • darbuotojų jaučiamą psichologinį saugumą ir organizacijos mikroklimatą;
 • darbuotojų lojalumą organizacijai ir eNPS (Employee Net Promoter Score);
 • organizacijos įvairovės ir įtraukties rodiklius.

Tyrimo vertė organizacijai

UNLOCK darbuotojų įsitraukimo testas sujungia dešimtmečius trukusius vadybos ir organizacijų psichologijos tyrimus su praktinėmis žiniomis apie tai, kas veikia versle. Šis įrankis suteikia išsamią ataskaitą apie organizacijos mikroklimatą ir darbuotojų požiūrį į savo darbo vietą. Mikroklimato analizė leidžia geriau įvertinti sėkmės galimybes ir riziką, susijusią su įmonėje planuojamais pokyčiais. Reguliarus organizacijos klimato stebėjimas leidžia greičiau aptikti iššūkius, į juos laiku ir atitinkamai reaguoti bei priimti sprendimus, atitinkančius tikruosius darbuotojų poreikius. 

Darbuotojų patirties ir organizacinės kultūros įvertinimas leidžia geriau suprasti organizacijoje vyraujantį mikroklimatą, taip pat priežastis, kodėl mažėja darbuotojų įsitraukimas arba didėja jų kaita.. Tyrimais gauta informacija įgalina įmones kurti darbuotojų patirties ir kultūros stiprinimo gaires, planuoti pokyčius, didinti darbuotojų pasitenkinimą, įtrauktį ir lojalumą organizacijai. Įgalintas, laimingas ir motyvuotas darbuotojas – tai pagrindinis verslo sėkmės variklis. Atlikus tyrimą galima:

 • sužinoti, kaip jaučiasi darbuotojai. Vienas iš apklausos privalumų – aiškus supratimas apie bendrą darbuotojų patirtį, įskaitant darbo aplinką, santykius su komanda, tiesioginiais vadovais;  išsiaiškinimas, ar darbuotojai jaučiasi įtraukti į organizacijos kultūrą ir vertybes. Išsprendus problemas šiose srityse, darbuotojai bus laimingesni, o įmonės rezultatai – geresni. Atsižvelgiant į darbuotojų atsiliepimus, galima pastebėti, ar įmonėje reikia pagerinti karjeros galimybes, kaip elgiamasi su nepatyrusiais darbuotojais ir pan.;
 • gauti grįžtamąjį ryšį. Darbuotojų patirties apklausų rezultatus galima panaudoti kuriant naujas iniciatyvas. Pvz., darbuotojų pasitenkinimo tyrimas gali atskleisti, kad dauguma komandos narių nori, jog vadovai dažniau teiktų grįžtamąjį ryšį, tai darytų kitais būdais nei iki šiol. Remiantis šiais duomenimis, galima sukurti planą, kaip vadovybė galėtų vertinti darbuotojų nuopelnus;
 • padėti darbuotojams jaustis vertinamiems ir išgirstiems. Kai organizacija klausia savo darbuotojų nuomonės bei naujų idėjų, taip pat imasi veiksmų spręsti jiems rūpimus klausimus, jie jaučiasi įgalinti. Dėl apklausos ir tolesnių veiksmų, kuriuos organizacijos vadovai priims besiremdami rezultatais, darbuotojai pamatys, kaip sąžiningas grįžtamasis ryšys ir aktyvumas gali paskatinti pokyčius. Tai gali padidinti darbuotojų įsitraukimą, produktyvumą ir našumą.

Papildomi klausimai atliekant tyrimą

Turint lengvai naudojamą darbuotojų apklausų įrankį, organizacijos vadovams nebereikia sėdėti prie stalo ir spėlioti, ko reikia įmonės darbuotojams. Galima tiesiog paprašyti jų pateikti atsakymus į klausimus, kurie padės nustatyti kliūtis ir parengti veiksmų planus joms įveikti.

Užduodami klausimai turėtų atskleisti tikslias darbuotojų patirties organizacijoje apžvalgas. Tyrimo metu galima gauti kokybinių ir kiekybinių duomenų derinį užduodant atvirus klausimus, taip pat tuos, kurių vertinimui naudojama balų ar pasirinkimų sistema. Atliekamo tyrimo tikslas – sukurti veiksmingą grįžtamąjį ryšį, kurį galima panaudoti organizacijos veiklai tobulinti. Kokie gali būti papildomi klausimai? 

Klausimai apie darbuotojo vaidmenį organizacijoje

Ne paslaptis, kad didžiąją dalį darbuotojo patirties įmonėje sudaro kasdienės pareigos, bendravimas su vadovais ir kitais komandos nariais. Testo metu galima užduoti klausimus, kurie įvertintų darbuotojo patirtį atliekant savo pareigas. Tai gali būti klausimai, susiję su vadovybe, darbo aplinka, asmeniniu augimu ir bendru pasitenkinimu darbu.

Klausimai apie valdymą ir lyderystę

JAV atlikto tyrimo duomenimis, pusė suaugusių amerikiečių paliko darbą dėl to, kad jų netenkino bendravimas su vadovu. Lyderystės kokybė daro didelę įtaką darbuotojų savijautai ir bendram pasitenkinimui darbu. Stiprūs darbdavio ir darbuotojo santykiai gali pagerinti darbuotojų patirtį, sukurdami saugią vietą darbuotojams teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, atliepti jų poreikius bei rūpesčius. Į apklausą galima įtraukti klausimus, kurie atskleistų, kaip vadovavimas veikia darbuotojų patirtį, kaip gerai vadovas atlieka savo darbą ir pan. Šie klausimai gali padėti įvertinti, kaip darbuotojai jaučiasi savo komandoje.

Klausimai apie įmonės kultūrą

Įmonės kultūra apima organizacijos vertybes, įsitikinimus ir atmosferą. Gerai puoselėjama darbo vietos kultūra skatina darbuotojus įsitraukti ir pajausti emocinį ryšį su savo darbu ir organizacija. Atlikti tyrimai rodo, kad net 84 % darbuotojų, kurie aiškiai suprato savo įmonės strategiją, jautė ryšį su jos vizija ir vertybėmis, dirbo našiau. Darbuotojų patirties apklausos gali suteikti grįžtamąjį ryšį apie tai, ar organizacijos vertybės sutampa su tuo, kaip jas suvokia darbuotojai. Idealiu atveju darbuotojai turėtų jausti ryšį su organizacija ir tikėti, kad atlieka prasmingą darbą. Kai taip yra, darbuotojų įsitraukimas gerokai padidėja.

Klausimai apie įvairovę ir įtrauktį

Darbuotojų įsitraukimo apklausa yra labai svarbi priemonė, kai siekiama nustatyti, kaip komandos nariai jaučia įvairovę ir įtrauktį organizacijos veiklose. Apklausos – anoniminės, todėl išreikšdami savo nuomonę darbuotojai neturi priežasties būti neatviri ir jaučiasi patogiai išreikšdami savo susirūpinimą dėl to, kaip organizacija elgiasi su skirtingais žmonėmis. Darbuotojų atsiliepimai padės vadovybei nustatyti problemas darbo vietoje ir greitai jas išspręsti. Užduodant šiuos klausimus ir, svarbiausia, pagal juos veikiant, pagerės darbuotojų savijauta, įsitraukimas ir pasitenkinimas.

Ar tyrimo rezultatai tikslūs?

Atsakymų rezultatus skaičiuoja kompiuteris, taigi jie apskaičiuojami tiksliai, tačiau visada yra žmogiškasis faktorius – į klausimus atsakinėja organizacijos darbuotojai; ali būti, kad atsakydamas į klausimus darbuotojas nebuvo nuoširdus, atviras ir pan. Vis dėlto šis tyrimas gali tapti puikiu atspirties tašku, kuris padės įvertinti organizacijos mikroklimatą ir priimti atitinkamas išvadas.

Susisiekime