Daugelis žmonių, jeigu šiuo metu rinktųsi darbo pasiūlymą, prioritetą teiktų tiems, kurie siūlo dirbti pagal mišrų modelį – ir iš biuro, ir nuotoliu. Tačiau skirtingose respondentų grupėse pasirinkimai nėra vienodi. 

Ankstesniuose straipsniuose pristatėme Emplonet atlikto tyrimo* rezultatus, rodančius, jog šiemet itin ryški tendencija, kad žmonės nori dirbti mišriu modeliu, ir apie pusė respondentų turi galimybę laisvai rinktis darbo formą. Taip pat panagrinėjome, kaip darbuotojai vertina įmonių komunikaciją, susijusią darbo formos modeliu. Šį kartą detaliau apžvelgsime, kokios darbuotojų grupės kokios formos darbo pasiūlymus būtų linkusios rinktis. 

Daugelis rinktųsi pasiūlymą dirbti mišriai

Tyrime respondentų klausėme: „Įsivaizduokite, kad turite skirtingus darbo pasiūlymus su panašiomis darbo sąlygomis, skiriasi tik siūloma darbo forma. Kurį darbdavį rinktumėtės? 

Rezultatai rodo, kad didžioji dauguma žmonių dabar teiktų pirmenybę darbdaviams, siūlantiems mišrų darbą, o mažiausiai susidomėjimo sulauktų pasiūlymai dirbti vien iš biuro (žr. 1 lentelę). 

Rinktųsi darbdavį, siūlantį… 2021 m.  2022 m. 
mišrų darbą, %  47  70 
darbą tik nuotoliu, %  32,5  18 
darbą tik iš biuro, %  2,5  1 
Darbo forma nelemtų darbdavio pasirinkimo  18  11 

1 lentelė. Bendras respondentų atsakymų pasiskirstymas į klausimą: Įsivaizduokite, kad turite skirtingus darbo pasiūlymus su panašiomis darbo sąlygomis, skiriasi tik siūloma darbo forma. Kurį darbdavį rinktumėtės? 

Pernai bent dalis žmonių norėjo dirbti tik nuotoliu dėl COVID-19 viruso keliamų pavojų. Akivaizdu, jog šiemet žmonės jaučia mažesnę grėsmę sveikatai ir yra sumažėjusi su virusu susijusi nežinomybė. Tai galėjo turėti įtakos tam, kad  panašiai ta dalimi, kiek šiemet sumažėjo norinčiųjų dirbti nuotoliu, padaugėjo norinčiųjų dirbti mišriai. Taip pat žmonės veikiausiai jau atsidžiaugė nuotolinio darbo teikiamais privalumais, ir dabar vėl linkę daugiau socializuotis darbo kolektyve, išlaikant mišraus darbo lankstumo naudas. Visgi darbo formos reikšmė apskritai, lyginant su pernai, netgi padidėjo: jeigu pernai 18-ai proc. darbo forma nebūtų lėmusi darbdavio pasirinkimo, tai dabar tokių – tik 11 proc. (žr. 1 lentelę). 

Puslapio lūžisPerspektyvą, jeigu ateityje tektų dirbti vien iš biuro, respondentai įvertino neigiamai, ir šiemet tik stipriau neigiamai,  o galimybę, jeigu ateityje tektų dirbti mišriai – teigiamai. Lyginant su praeitais metais, kai galimybę dirbti vien nuotoliu respondentai vertino teigiamai (4,04), šiais metais tiriamieji darbą vien nuotoliu įvertino ne taip palankiai, t.y. neutraliai. (žr. 2 lentelę). 

Kaip vertintumėte, jeigu ateityje reikėtų dirbti…  2021 m.  2022 m. 
vien iš biuro  2,73  2,16 
vien nuotoliu  4,04  3,27 
mišriai  4,19  4,25 

2 lentelė. Bendras teiginių vertinimas balais nuo 1 iki 5, kai: 1 – labai neigiamai, 2 – neigiamai, 3 – neutraliai, 4 – teigiamai, 5 – labai teigiamai. 

Beje, kai kurie respondentai, atsakydami į klausimą „Kita“, komentavo, jog keičiant darbą tik tos įmonės įdomios, kurios suteikia galimybę dirbti nuotoliu. Kiti taip pat minėjo, jog norėtų, kad įmonės sudarytų galimybes dirbti iš kitos valstybės.  

Taip pat iš komentarų pastebėtina, jog kai kuriais atvejais įmonės nustato darbo tvarką iš biuro, tačiau leidžia tam tikrą procentą dienų dirbti nuotoliu. Jeigu žmonės neturi galimybės patys pasirinkti, kiek laiko gali dirbti iš biuro, kiek – nuotoliu, tuomet jie ima abejoti, ar galima tai vadinti mišraus darbo forma. Tad pastaraisiais metais susiformavusi modelių įvairovė šiek tiek apsunkina tikslų nustatymą, kas yra įvardijama kaip mišrus darbo modelis, kas – kaip tik iš biuro. 

Darbo formos pasirinkimas skirtingose grupėse

Pagal anksčiau įvardytus apklausos rezultatus, saugiausias variantas formuojant darbo pasiūlymą atrodytų rinktis mišraus darbo modelį. Tačiau ar visoms darbuotojų grupėms toks pasiūlymas būtų vienodai priimtinas? Jeigu turite numatę suformuoti tam tikros sudėties komandą, galbūt labiau verta siūlyti kitokią darbo forma? 

Tyrimo rezultatai rodo, kad gana ženkliai didesnis nuošimtis moterų rinktųsi mišrų darbą nei vyrų, o didesnis nuošimtis vyrų nei moterų rinktųsi darbą nuotoliu, nors paėmus bendrai, didesnė dalis ir vyrų, ir moterų rinktųsi mišrų darbo modelį (žr. 3 lentelę). 

Rinktųsi darbdavį, siūlantį darbą…  Mišriai  Nuotoliu  Iš biuro  Darbo forma nelemtų pasirinkimo 
% iš moterų (N=243)  73,1  15,7  0,8  10,3 
% iš vyrų (N=70)  57,6  25,8  1,5  15,2 

3 lentelė. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal lytis į klausimą: Įsivaizduokite, kad turite skirtingus darbo pasiūlymus su panašiomis darbo sąlygomis, skiriasi tik siūloma darbo forma. Kurį darbdavį rinktumėtės? 

Nagrinėjant atsakymus pagal pareigas, matome, kad kone trečdaliui iš aukščiausios grandies vadovų siūloma darbo forma nelemtų darbdavio pasirinkimo, tuo tarpu specialistams, pradedantiesiems specialistams ir žemiausios grandies vadovams ji itin svarbi. Didesnis nuošimtis specialistų nei vadovų rinktųsi darbo pasiūlymą, kuriame numatytas darbas nuotoliu. O štai jeigu nedidelė dalis vadovų ir rinktųsi darbą vien iš biuro, tai nė vienas specialistas neteiktų tokiai darbo formai pirmenybės (žr. 4 lentelę).  

Rinktųsi darbdavį, siūlantį darbą…  Mišriai  Nuotoliu  Iš biuro  Darbo forma nelemtų pasirinkimo 
% iš aukščiausios grandies vadovų (N=41)  56,1  12,2  2,4  29,3 
% vidurinės grandies vadovų (N=77)  75  10,5  2,6  11,8 
% iš žemiausios grandies vadovų (N=26)  69,9  19,2  1  7,7 
% iš patyrusių aukštos kvalifikacijos specialistų (patirtis – nuo 5 m.) (N=90)  68,5  20,2  0  11,2 
% iš specialistų (patirtis – 2-5 m.) (N=60)  72,4  25,9  0  1,7 
% iš pradedančiųjų specialistų (patirtis – iki 2 m.) (N=20)  73,7  21,1  0  5,3 

4 lentelė. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal pareigas į klausimą: Įsivaizduokite, kad turite skirtingus darbo pasiūlymus su panašiomis darbo sąlygomis, skiriasi tik siūloma darbo forma. Kurį darbdavį rinktumėtės? 

Nepriklausomai nuo amžiaus, visų kartų darbuotojai būtų labiausiai linkę rinktis mišrų darbo modelį siūlantį darbdavį, bet kuo jaunesni žmonės, tuo didesnis nuošimtis teiktų prioritetą darbą nuotoliu siūlančiam darbdaviui (žr. 5 lentelę). 

Rinktųsi darbdavį, siūlantį darbą…  Mišriai  Nuotoliu  Iš biuro  Darbo forma nelemtų pasirinkimo 
Gimę 1946-1964 metais (N=1)  100  0  0  0 
Gimę 1965-1980 metais (N=78)  66,2  10,4  1,3  22,1 
Gimę 1981-1996 metais (N=213)  71,8  19,1  1  8,1 
Gimę 1997 m. ir vėliau (N=22)  63,6  31,8  0  4,5 

5 lentelė. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes į klausimą: Įsivaizduokite, kad turite skirtingus darbo pasiūlymus su panašiomis darbo sąlygomis, skiriasi tik siūloma darbo forma. Kurį darbdavį rinktumėtės? 

Taigi formuojant darbo pasiūlymą, šiuos rezultatus galima pasitelkti kaip tam tikras gaires. Pavyzdžiui, jeigu ieškote aukščiausios grandies vadovo ir tikitės darbo pasiūlymu sudominti X kartos atstovą, nemaža tikimybė, kad jam nebus svarbu, kokią darbo formą pasiūlysite. Tačiau jeigu ieškote specialisto ar specialistės, ypač jeigu orientuojatės į jauniausios kartos kandidatus, tai darbo pasiūlyme nurodyti darbą tik iš biuro arba nepaminėti galimybės dirbti mišriai / nuotoliu, būtų kone savęs pasmerkimas bevaisei paieškai.  

*Tyrimas vykdytas 2022 m. birželio 21-30 dienomis internetu, dalyvavo 313 respondentų. Apklausoje kvietėme dalyvauti tik tuos asmenis, kurių darbo specifika leidžia rinktis, ar dirbti iš biuro, ar nuotoliu.