Praktinės užduotys

Praktinės užduotys – tai užduotys, kuriomis siekiame efektyviai nustatyti Kandidato kompetencijas: žinių, gebėjimų / įgūdžių, vertybių, asmeninių savybių visumą, pasireiškiančią per elgesį ir leidžiančią gerai atlikti tam tikrą darbą. Darbuotojų vertinimo metodai gali būti derinami tarpusavyje: praktinių užduočių taikymas atrankose kartu su struktūruotais interviu ir psichologiniu testavimu padeda itin tiksliai įvertinti Kandidatus.

Kandidatų vertinimas pasitelkiant užduotis leidžia surinkti reikiamos informacijos apie jų gebėjimus, elgsenos ypatumus. Užduotys kaip personalo vertinimo metodas gali būti pasitelkiamos ir planuojant turimos komandos performavimą.

1. Išsiaiškinsime Jūsų lūkesčius.

Išanalizuosime Jūsų Kandidatams siūlomą pareigybę, išgryninsime, kokios yra siūlomam darbui atlikti reikalingos žinios bei gebėjimai, Jūsų lūkesčiai ir reikalavimai.

2. Parinksime tikslingas užduotis.

Pagal nustatytas reikiamas kompetencijas, parinksime atrankoje naudosimas praktines užduotis. Užduotys gali būti atliekamos individualiai arba grupėse.

Praktinių užduočių rūšys:
Darbo užduotys.

Tai veikla, kurios metu Kandidatas atlieka tai, kas realiai bus daroma jo darbe. Tokios užduotys daugiau skirtos specifiniams įgūdžiams ar profesinėms žinioms įvertinti. Darbo užduotys gali būti: dokumento šablono sukūrimas, rašto užsienio kalba parengimas, dalykinio laiško rašymas, įmonės pristatymo parengimas, verslo plano parengimas, pasiūlymo
rašymas, klaidingo dokumento turinio redagavimas, skaičiavimų MS Office Excel programa atlikimas.

Simuliacinės užduotys.

Šių užduočių metu imituojamos konkrečios darbo situacijos. Šiam tikslui pasitelkiami laiškai, sutartys, dokumentų rinkiniai, imituojamos ir sprendžiamos darbe kylančios situacijos ir pan. Atlikdami užduotis Kandidatai parodo, kaip jie sugeba nustatyti prioritetus, analizuoti, planuoti, priimti sprendimus ir bendrauti. Simuliacinės užduotys gali būti: dokumentų analizė, darbo organizavimas, darbų delegavimas, laiko planavimas, gebėjimas valdyti informaciją, gebėjimas bendrauti su žiniasklaida, kita.

Grupinės užduotys.

Jų metu imituojama situacija, kai kiekvienas atlieka tam tikrą vaidmenį. Užduotys gali būti dvejopos: kai dalyviui iš anksto paskiriamas vaidmuo, arba kai iš jo nereikalaujama atlikti jokio vaidmens. Grupinės užduotys gali būti: derybos, vaidmenų žaidimas, grupinė diskusija be lyderio, konfliktų sprendimas, kita.

„Dokumentų krepšelio“ užduotys.

Šios užduotys leidžia patikrinti Kandidatų gebėjimą operatyviai valdyti didelius informacijos srautus, analizuoti faktus, skaičius, priimti sprendimus stresinėse situacijose. Šių užduočių metu Kandidatams pateikiami elektroniniai laiškai, telefono ataskaitos ir kita korespondencija, taip pat informacija apie organizacijos struktūrą ir pareigybes joje. Kandidatams, remiantis gauta informacija, reikia priimti sprendimus dėl aktualių klausimų ir darbų prioritetų nustatymo, darbo krūvio planavimo, užduočių delegavimo ir pateikti rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų.

Atvejo analizė.

Šios užduoties metu Kandidatui pateikiama informacija arba dokumentai, susiję su konkrečia situacija. Kandidato prašoma pateikti savo veiksmų planą, kaip jis elgtųsi, rekomendacijas, trumpai pristatyti savo įžvalgas (pristatyti ar parašyti trumpą ataskaitą apie situaciją). Naudojant atvejų analizės metodą, tikrinami Kandidato gebėjimai analizuoti informaciją, aiškiai ir logiškai pateikti savo įžvalgas, argumentuoti siūlomus sprendimus, mokėti pristatyti klausimus tiek raštu, tiek diskusijos metu.

Santrauka iš pateiktų dokumentų.

Ši santrauka leidžia patikrinti ir įvertinti Kandidatų rašymo, analizavimo ir apibendrinimo įgūdžius. Gerai parašyta santrauka turi sudaryti galimybes skaitytojui, neskaitant visų dokumentų, susidaryti nuomonę apie dokumentų rinkinį, kuris sudarytas iš daugelio dokumentų.

3. Organizuosime užduočių atlikimą.

Sudarysime konkrečiai atrankai skirtas užduotis, nustatysime jų atlikimo terminą, pasidalinsime užduotimis su Kandidatais. Užduotis Kandidatai atlieka namuose arba susitikimo metu „Emplonet“ padaliniuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

4. Pateiksime informaciją Jums.

Įvertinsime Kandidato kompetencijas, būtinas Jūsų siūlomam darbui gerai atlikti ir apibendrinsime užduočių atlikimo rezultatus. Pateiksime Jums informaciją apie Kandidatus, jų tinkamumą siūlomai darbo pozicijai.

5. Suteiksime grįžtamąjį ryšį Kandidatui.

Apibendrinę atliktų užduočių rezultatus, jais pasidalinsime ir su Kandidatais.